Escoltar

en directe a RAC1

El blog de RAC1 Suscripció al feed RSS

Bases legals 16/02/2015

Premi:

El premi consisteix en un viatge d’anada i tornada de Barcelona a Granada per a dues persones i dues entrades per al partit Granada-Barça de dissabte, 28 de febrer de 2015 valorat en 1.120€.

Els desplaçaments i les despeses personals que es puguin fer durant el viatge no estan incloses en el premi. El premi objecte d’aquest concurs queda subjecte a les obligacions i retencions fiscals legalment establertes.

Participants, requisits i mecànica:

La via de participació al concurs està subjecta a la mecànica que estableixi cadascun dels programes que participen a l’acció.

Per participar-hi s’han de tenir més de 18 anys. Hi podran participar en el concurs totes aquelles persones majors d’edat residents a l’Estat espanyol que compleixin els requisits que figuren en aquestes bases.

Dates de participació:

El concurs es manté vigent fins al 24 de febrer a les 23 h.

El guanyador:

L’elecció del guanyador serà responsabilitat de RADIOCAT XXI S.L. Els programes implicats en l’acció, trucaran al guanyador per comunicar-li-ho i demanar-li les seves dades personals. També s’escolliran guanyadors reserva pel cas que els primers guanyadors no puguin o no vulguin gaudir del premi.

Els noms dels guanyadors no es publicaran a la pàgina www.rac1.cat.

Acceptació de les bases:

La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l’acceptació d’aquestes bases i el criteri de RADIOCAT XXI, S.L. pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l’elecció dels guanyadors. L’incompliment d’aquestes per part del concursant comportarà la seva exclusió del concurs.

La no acceptació del premi per part del participant o participants escollits no dóna dret a reclamar cap mena de premi o remuneració.

Tractament de les dades:

RADIOCAT XXI, S.L., informa que les dades dels guanyadors s’inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s’utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar aquest concurs.

Es garanteix a tots els premiats i participants que s’han pres les mesures tècniques i organitzatives necessàries per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per a aquest tipus de fitxers. En cap cas, les dades se cediran a altres entitats ni es tractaran amb altres finalitats de les esmentades al primer paràgraf d’aquesta clàusula.

En qualsevol moment es podran exercir els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel·lació que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, enviant una petició a través de correu electrònic a internet@radiocat.net o, per correu ordinari, a l’adreça següent: RADIOCAT XXI, S.L., Departament de Comunicació i Gestió de continguts comercials, Avinguda Diagonal, 477, planta 15, 08036, Barcelona.

La participació al concurs comporta l’acceptació de les condicions, com també, l’autorització per al tractament de dades de caràcter personal que consisteix a gestionar l’elecció dels guanyadors i la publicació a la pàgina web i l’anunci per antena del seu nom complet i de la seva població.

Persones excloses: No podran participar en la promoció aquelles persones vinculades mitjançant relació laboral o mercantil tant a l’empresa organitzadora com a les empreses que formen part del seu grup corporatiu, ni els seus familiars fins al tercer grau, les persones organitzadores i/o relacionades amb el sorteig, els menors d’edat, així com les persones físiques la residència de les quals no es trobi en territori espanyol.

http://www.vueling.com/ca/atencio-al-client/condicions-de-transport#carrier

Condicions generals del contracte de transport aeri de passatgers i equipatge

Dret del Transportista a denegar el transport als passatgers

  • Si, segons el parer del Transportista, la conducta del Passatger a bord de l’aeronau pot posar en perill l’aeronau o qualsevol persona o béns a bord, o suposa un obstacle perquè la tripulació compleixi les seves funcions, o si el Passatger fa cas omís de qualsevol instrucció per part de la tripulació o amenaça, abusa d’algun membre de la tripulació o l’insulta, o es comporta de manera escandalosa o de manera que pugui considerar-se ofensiva envers la resta de passatgers, el Transportista pot prendre les mesures que consideri necessàries per tal d’evitar que continuï aquest comportament, incloent-hi el desembarcament de l’aeronau. Posteriorment, VUELING executarà totes les accions legals per via civil o penal a què tingui dret.
  • Si, com a conseqüència de la conducta del Passatger a bord de l’aeronau, el comandant d’aquesta aeronau decideix, en l’exercici raonable del seu arbitri, desviar l’aeronau per tal de desembarcar-ne el Passatger, aquest haurà de pagar-li, al Transportista, totes les despeses i els costos que es derivin d’aquest desviament.
  • El consum de begudes alcohòliques només està permès si les begudes s’han adquirit a bord.

  • Tags:
%s1 / %s2